KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU


 1. Kullanım Amacı

Bu başvuru formu Yoyo Bilgi Teknolojileri ve Turizm Ticaret A.Ş. tarafından veri sahiplerinin 6698 sayılı

Kişisel Verilerin Korunması Kanununda belirtilen haklarını kullanmak için yapacakları başvurularda kullanılması amacıyla hazırlanmıştır.

 1. Başvuru Yöntemi

Başvurunuzu, bu formu doldurarak veya bu form haricinde dilediğiniz başkaca bir metin sunarak, yazılı şekilde aşağıda belirtilen adreslere iletebilirsiniz:

Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

Gönderimde Belirtilecek Bilgi

Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek veya posta yoluyla kimliğini tevsik edici belge ile başvurması)

Yoyo Bilgi Teknolojileri ve Turizm Ticaret A.Ş.

Yeniköy Mahallesi Köybaşi Cadde No: 83/ Sarıyer İstanbul

Tebligat Zarfı üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılmalıdır.

Noter vasıtasıyla tebligat

“Güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla

yoyodrive@hs03.kep.tr

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılmalıdır.

 1. Başvuru Sahibine İlişkin Bilgiler(Doldurulması Zorunlu Alan)

Adı soyadı

:

T.C. Kimlik Numarası

(Yabancıla Pasaport No)

:

İletişim adresi

:

Telefon numarası

:

E-posta

:

Şirketimizle Aranızdaki İlişki

:□ Müşteri □ Ziyaretçi □ İş Ortağı □Çalışan/Çalışan Adayı

□ Diğer:_________________

İlgili kişi veri sahibi adına 3. kişiler tarafından yapılacak olan başvurularda, işbu Başvuru Formu ile birlikte noterce onaylanmış vekâletnamenin, velayet/vesayet altında bulunan kişiler adına yapılacak başvurularda ise işbu Başvuru Formu ile birlikte velayet/vesayet ilişkisini tevsik edici belgelerin bir suretinin tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Bu Başvuru Formu dahilinde tarafımıza sunacağınız kişisel verileriniz, münhasıran işbu Başvuru Forumu’nun değerlendirilebilmesi, sonuçlandırılabilmesi ve sizinle iletişime geçilebilmesi amacıyla işlenecektir.

 1. Başvuru Konusu(Doldurulması Zorunlu Alan)

Lütfen Kanun kapsamındaki talebinizi detaylı olarak açıklayınız:

 1. Genel Bilgiler

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 11. maddesinde kişisel veri sahiplerinin aşağıda yer alan konularda talepte bulunabileceği düzenlenmiştir.

Bu kapsamda, kendinizle ilgili;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriler işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.


 1. Başvuru Süreci ve Sonuçlandırılması

Başvurularınız KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre tarafımıza tebliği tarihten itibaren otuz gün içinde, kuralolarak ücretsiz yanıtlandırılacaktır. Talebin ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda ilgili mevzuat kapsamında belirlenen tutarlarda ücret talep edilebilecektir.

Talebinizin değerlendirilmesi kapsamında ek bilgiye (özellikle kimlik ve yetki tespiti için) ihtiyaç duyulması halinde sizinle iletişim kurabilecek, ek evrak ve bilgi talep edilebilecektir. Başvuru kapsamında iletmekte olduğunuz bilgilerin ve belgelerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde söz konusu yanlış bilgi/belge ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı veri sorunlusu sorumluluk kabul etmemektedir.

Veri sorumlusu, başvurunuzu inceleme sonucu kabul veya gerekçesini açıklayarak reddedebilmektedir. Talebinizin reddi halinde gerekçesi, kabulü halinde ise, veri sorumlusunun hukuki yükümlülükleri saklı kalmak kaydı, talebin gereğini yerine getirilmesi tarafınıza bildirilecektir.

Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamda tarafınıza ulaştırılacaktır.


 1. Veri Sahibi Beyanı

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca yapmış olduğum başvurumun, yukarıda belirttiğim talep/talepler çerçevesinde değerlendirilerek sonuçlandırılmasını rica eder, işbu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum bilgi ve belgelerin doğru, güncel ve şahsıma ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim.

VERİ SAHİBİ

Adı Soyadı

:________________________

Başvuru Tarihi

:_____/_____/_____________