Üyelik Sözleşmesi

 1. Taraflar

  1. Bu Üyelik Sözleşmesi, bir tarafta Bebek Mah., Yeniyol Çıkmazı Sk., No:1/5, Bebek, İstanbul adresinde mukim ve Beşiktaş Dairesi’nde 982041414104 vergi numarası ile kayıtlı bulunan YOYO Bilgi Teknolojileri ve Turizm Ticaret A.Ş. (bundan böyle YOYO olarak anılacaktır) ile diğer taraftan, YOYO’ya üye olmak için bizzat veya vekili aracılığıyla imzalayan gerçek veya tüzel kişi (bundan böyle Üye olarak anılacaktır) arasında, aşağıdaki şartlar dâhilinde 2 (iki) nüsha olarak tanzim ve imza edilerek bir nüshası Üye’ye verilmiştir.
 2. Tanımlar

  1. ARAÇ : İşbu Sözleşme’de belirtilen koşullara uyulması şartı ile önceden yapılan rezervasyon ile Üye’lerin kullanımına sunulan aracı,
  2. ÜYELİK SÖZLEŞMESİ: YOYO ile Üye arasında imzalanan iş bu sözleşmeyi,

  3. ÜYE: YOYO’ya üye olan ve Yıllık Üyelik Ücreti ödeyen, kendilerine YOYO Üye Kartı verilen, işbu Sözleşme’de belirtilen hüküm ve koşullara uyulması şartı ile YOYO hizmetlerinden yararlanan bireysel veya kurumsal üyelik hesaplarına dahil olan tüm kişileri ve şirketleri,
  4. ÜYE KARTI (YOYOKart): Mülkiyeti YOYO’ya ait olan, Üye’nin kiraladığı aracın kapılarını açmak ve/veya kilitlemek için kullandığı akıllı kartı,
  5. KURUMSAL MÜŞTERİ: çalışanlarının bir kısmının veya tümünün YOYO’ya Üye olduğu, işbu Sözleşme’ye taraf olan kurum ve kuruluşları,
  6. KURUMSAL ÜYE: bir Kurumsal Müşteri hesabına dahil olan Üye, kullanıcı veya sürücüleri,
  7. YILLIK ÜYELİK ÜCRETİ: Üyeliğin devamı için üyelerden her yıl alınan ücreti,

  8. AYLIK ÜYELİK ÜCRETİ: Üyeliğin devamı için üyelerden her ay alınan ücreti,
  9. SAATLİK ÜCRET: Kullanılan her 1 (bir) saat karşılığında, diğer ücretler (mesafe ücreti, hasar ücreti, cezalar vb.) hariç Üye’nin ödeyeceği ücreti,
  10. BLOK ÜCRET: Farklı saat dilimlerini toplu olarak içeren, diğer ücretler (mesafe ücreti, hasar ücreti, cezalar vb.) hariç Üye’nin ödeyeceği ücreti,

  11. GÜNLÜK ÜCRET: En fazla 24 saat kullanım karşılığında, diğer ücretler (mesafe ücreti, hasar ücreti, cezalar vb.) hariç Üye’nin ödeyeceği ücreti,

  12. MESAFE ÜCRETİ: Rezervasyon süresi içerisinde Üye’nin araç ile kat ettiği her 1 (bir) kilometre mesafeye karşılık Üye’nin ödeyeceği ücreti,

  13. TARİFE: YOYO tarafından serbestçe belirlenen Saatlik Ücret, Blok Ücret, Günlük Ücret ve Mesafe Ücreti’ni gösteren fiyat listesini,

  14. KULLANIM KILAVUZU: YOYO web sitesinde ve araçların içerisinde bulunan, genel kullanımı ve kuralları anlatan bilgileri ve kitapçığı,

  15. KULLANIM KREDİSİ: Üye hesabına eklenen her türlü hediye, kampanya ve kredilerini,
  16. KİRALAMA SÜRESİ: Rezervasyon süresi veya rezervasyon süresi başlangıcından itibaren araçların teslim alındığı aynı noktaya, Üye Kartı okutulup kapıları kilitlenerek Kullanım Kılavuzu’nda anlatıldığı şekilde tekrar bırakılması sürelerinden hangisi daha uzunsa,
 ifade eder.

 3. Sözleşmenin Konusu

  1. İş bu sözleşmenin konusu; YOYO’un sunmuş olduğu araç kiralama sisteminden, üyelerin faydalandırılması ve bu konuda doğabilecek ihtilafların giderilmesi şartlarının tayin ve tespitidir.
 4. Üyelik Şartları

   YOYO üyeliğine başvuru ve/veya üyeliğin devamı için;

  1. Üye, YOYO’un belirlemiş olduğu tüm kurallara uymayı peşinen kabul eder.
  2. YOYO, Üye’den kendi adına düzenlenmiş ve geçerli olması gereken aşağıdaki belge ve bilgileri isteyebilir;

   1. TC kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı fotokopisi,

   2. En az 1 yılını doldurmuş otomobil kullanımına uygun sürücü ehliyeti fotokopisi,

   3. Yeterli limiti bulunan (sanal olmayan) kredi kartı bilgileri.
  3. Son 1 (bir) yıl içerisinde ehliyetine el konulmamış olması gerekmektedir. 

  4. Son 2 (iki) yıl içerisinde kusurlu olarak 2 (iki) den fazla kaza yapmamış olmak gerekmektedir. 

  5. YOYO üyeliğine başvuran kişi, tüm şartları sağlasa dahi üyeliğe kabul tamamıyla YOYO’un inisiyatifindedir.

  6. Üye işbu sözleşmeyi kabul ederek sözleşme şartlarına uygun olduğunu üyelik başvurusu ve/veya üyeliğinin devamı için beyan etmiş olur. Üyenin beyanının yanlış olması veya kurallara uyulmaması durumda sigorta dâhil tüm üyelik hakları geçersiz olur ve YOYO, Üyelik Sözleşmesini herhangi bir uyarıda bulunmaksızın feshetme hakkına sahiptir. 

  7. Kurumsal Üyelikler de aynı diğer Üye’ler gibi işbu Sözleşmenin hüküm ve şartlarına uymakla yükümlüdürler. Öte yandan Kurumsal Üyeliklerin işbu Sözleşmeden doğan yükümlülüklarinin ihlalinden dolayı; YOYO ile işbu Sözleşme kapsamındaki hizmetlerden yararlanmasını sağlayan Kurumsal Müşteri ile Kurumsal Üye müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.
  8. Kurumsal Müşterilerin YOYO’ya üye olan çalışanlarının işten ayrılması durumunda Kurumsal Müşteri, YOYO’yu yazılı olarak bilgilendirmekle yükümlüdür.
 5. Ücretlendirme


  1. Üye, (tüm bireysel ve kurumsal üyeler ve bunların hesaplarına bağlı Üye Kartı verilen her kullanıcı) YOYO üyeliğinin devam ettiği her yıl için, bir yıllık üyelik ücreti olarak 69TL (altmışdokuz Türk Lirası) tutarı ödemeyi kabul eder. Yıllık üyelik ücreti zaman içinde önceden haber verilmeksizin internet sitesinde duyurulmak suretiyle YOYO tarafından değiştirilebilir.

  2. Yıllık Üyelik ücreti, üyelik başvurusunun YOYO tarafından kabul edilmesinden hemen sonra ve/veya üyelik süresinin dolmasına 30 gün kala hizmetlerin aksamaması için üyenin kredi kartından ilave onaya gerek olmaksızın tahsil edilecektir.

  3. Üyelik, Yıllık Üyelik Ücretinin Üye’nin kredi kartından çekilmesi ile başlar ve iade edilmez.

  4. YOYO araç kiralamalarında bahsi geçen Tarife, mesafe ücreti, ceza ve diğer tüm ücretler için geçerli tutarlar YOYO web sitesinde duyurulan tutarlardır.
YOYO, Tarife’lerde yer alan her türlü ücreti önceden web sitesinde duyurmak şartı ile sürdürme, değiştirme ve iptal etme hakkını her zaman saklı tutar.
  5. YOYO her türlü tanıtım, reklam, broşür, tarife gibi metinlerde yer alan fırsat, kampanyalarda ve fiyatlarda değişiklik yapma ve sözleşme yapıldığı yer ve zamanda farklı ücret uygulama hakkını saklı tutar.
  6. YOYO Tarife’lerindeki ücretler, araç modeli, lokasyon, gün, saat bloğu ve saate göre değişiklik gösterebilir.
  7. Ücretlendirmede Kiralama Süresi esas alınır ve en az 60 (altmış) dakikalık periyotlar halinde ücretlendirilir.
  8. YOYO rezervasyonları için kiralama ücretleri, kiralama süresine göre Saatlik Ücret, Blok Ücret veya Günlük Ücret ile kat edilen mesafeye göre Mesafe Ücreti birlikte hesaplanarak fiyatlanır.

  9. YOYO, her rezervasyon için Üye’nin kredi kartından minimum 250TL, 3 gün ve üzeri kiralamalarda ise 500TL tutarı rezervasyon sonrasında ortaya çıkacak mesafe ücreti, OGS ücreti, trafik cezaları, ve/veya hasarlar için bloke eder. Rezervasyon bitiminde üyenin tüm masrafları otomatik olarak hesaplanarak blokeli hesabından düşülür ve bakiyesi üyenin kartına iade edilir.
  10. Araç yol bilgisayarlarının gösterdiği mesafe bilgisi ile YOYO’un uydu verilerini temel alarak coğrafi yer değişimlerinden hesapladığı mesafe bilgileri aynı olmayabilir. Ücretlendirmeye konu olan kilometer üzerinden hesaplanan mesafe bilgileri YOYO taşıt takip sistemi tarafından hesaplanır ve tüm hesaplamalarda YOYO verileri dikkate alınır.

  11. Kiralama Süresi içerisindeki tüm paralı otoyol ve köprü geçiş ücretleri Üye’ye aittir.
YOYO, paralı otoyol ve köprü geçiş ücretlerinin YOYO tarafından ödendiği hallerde her geçiş için geçiş ücretine ilaveten, ücretin %50’si (yüzde ellisi) kadar Hizmet Ücreti alır.
  12. YOYO, web sitesi, mobil internet uygulamaları ve diğer kanallar üzerinden verilen rezervasyon alma, rezervasyon değişikliği, rezervasyon iptali vb. hizmetlerin her biri için işlem başına, 10TL hizmet ücreti belirleme ve isteme hakkını saklı tutar.

  13. Üye, faturaya konu hizmet detaylarını web sitesinden ücretsiz olarak görebilir. YOYO, Üye’den detaylı fatura talepleri için hizmet ücreti isteyebilir.

  14. YOYO tarife ve hizmet bedelleri dışında ücretlendirme yapmamaya çalışan bir kuruluştur. Bununla birlikte, iş bu sözleşmeye konu araç kiralama sisteminin, tüm üyeler için mümkün olduğunca kusursuz işleyebilmesi adına Üye’nin isteyerek ya da istemeyerek kurallarının dışına çıkması durumunda iş bu sözleşme kapsamında belirtilen maddi yaptırımları uygulama ve tahsil etme haklarına sahiptir.

  15. Üye, önceden belirli rezervasyon süresi dışına çıkarak arabayı geç getirdiği her 15 dakika için YOYO’ya 25TL (yirmibeş Türk Lirası) ödemeyi Kabul eder. Geç getirilen saatler için Mesafe Ücreti hesaplanmaya devam edilir.

  16. Üye Kartının kaybedildiği veya yenilenmesinin gerektiği durumlarda YOYO, YOYOKart ücreti olan 25TL’lik bir ücret karşılığında yeni kartı Üye’ye ulaştırır.

  17. Aşağıdaki durumlarda Üye her bir olay başına 50 TL (elli Türk Lirası) peşinen ödemekle yükümlüdür. Ayrıca olaydan dolayı yapılacak profesyonel temizlik, tamirat, parça değişikliği, işçilik ve yönetim giderleri, işten kalma dâhil tüm masraflar Üye tarafından ödenir ve bu ödemeler sigorta kapsamı dışındadır.

   1. Araçta hasara neden olma,

   2. Araçta anahtarının kaybedilmesi,

   3. Aracın ruhsatının kaybedilmesi,

   4. Aracın anahtarını kontak üzerinde bırakarak terk etme,

   5. Aracın penceresini açık veya kapıları kilitlenmemiş şekilde terk etme,

   6. Işıkların veya aracın elektrik kullanan diğer donanımlarını açık bırakılarak akünün bitmesine sebebiyet verme,

   7. Rezervasyonsuz araç kullanmak,

   8. YOYO sorumluluğu olmaksızın yanlış aracı alma, kullanmak,

   9. Aracı yakıtsız veya ¼ (çeyrek) depo seviyesinden daha az yakıt ile bırakmak,

   10. Aracı başkasına kullandırmak,

   11. Kendinden sonraki rezervasyonun iptaline sebebiyet vermek,

   12. Aracı geç getirme,

   13. Aracı temizlik gerektirecek kir, koku veya içerisinde çöp ile bırakmak,

   14. Araçta sigara içilmesi / sigara kokusu,

   15. Araçta hayvan taşıma / koku, tüy vb.

   16. Araca uygun olmayan şekilde yolcu alma, yükleme veya yük taşıma,

   17. Aracın ait olduğu park noktasından farklı bir noktaya bırakılması,
   18. Trafik cezalarının ceza alındığı anda ve peşinen Üye tarafından Trafik Şube Müdürlüğüne veya polis memuruna ödenmemek,
   19. Araçta bulunan YOYO marka yapıştırmaları çıkarma, plakalıkta yer alan yazıları sökmek ya da bant vb. şekilde kapatmak,
   20. Kullanım Kılavuzu’nda anlatılandan farklı şekilde kullanımlar,

   21. İşbu sözleşme kurallarına uygun olmayan diğer tüm kullanımlar.
  18. Tüm YOYO araçlarında takip ve uyarı sistemleri bulunmaktadır. Bu uyarılara uymayan kullanıcılar, aşağıda belirtilen cezai şartları ödemeyi kabul ederler :
   1. Trafik kuralların çerçevesince belirlenen hız sınırlarını (130km/saat) aşan kullanıcılar, araç içindeki uyarı sistemini dikkate almadıkları her hız aşımı için 50TL,
   2. Araçların motor kaputlarının her izinsiz açımı için 50TL.
  19. YOYO, Üye’nin kredi kartından mail order ile para çekmeye yetkilidir. Bu bedel Üye tarafından kiralanan aracın kiralandığı belirtilen sure içerisindeki iş bu sözleşme ile belirlenen sigorta şartları kapsamı dışında kalan hasar bedellerini, üçüncü şahıslara verilen maddi ve manevi para cezalarını, trafik para cezalarını, araç kiralama bedeli, üyelik bedeli, teslim iade ve yakıt bedellerini kapsar.
  20. Üye’nin aracı teslim aldığı park noktasından farklı bir yere bıraktığı durumlarda aracın geri getirilmesi için harcanan tüm masraflardan (şöför, benzin, mesafe, saatlik kira, vb.) Üye sorumludur.
  21. Üye’nin trafik cezasına çarptılırdığı ve faturanın YOYO tarafından ödendiği durumlarda operasyonel maliyet olarak YOYO trafik ceza bedelinin %50 fazlasını Üye’den alabilir. Tüm trafik cezalarında Üye cezanın indirimsiz ve toplam tutarını ödemekle yükümlüdür.
  22. Vale servisi ile ilgili YOYO’nun web sitesinde belirtilen tüm kuralları Üye peşinen Kabul eder.
  23. Henüz başlamamış rezervasyonlarını www.driveyoyo.com’dan veya Teslim Noktasından iptal edebilirsin. Başlamış veya süresi geçmiş rezervasyonlar için iptal yapılamaz. Önceden yapılan iptal başvurularında ise başvuru zamanına göre belirli bir tutar iade edilerek iptal gerçekleştirilir.
   1. Rezervasyon başlangıcına 48 saatte daha az süre kala yapılan başvurularda kiralama ücreti iade edilmez.
   2. 48 saatten daha uzun süre kala yapılan başvurularda kiralama ücretinin %100ü (tamamı) YOYO hesabınıza kullanım bonusu olarak yüklenir.
   3. Her rezervasyon değişikliği karşılığı 10TL hizmet bedeli alınır.
  24. Devam eden rezervasyonlar kiralama süresi bitmeden aracı teslim aldığınız teslim noktasına haber verilerek uzatılabilir. Rezervasyonların uzatılması, sonraki rezervasyonlar nedeniyle aracın müsaitlik durumuna bağlıdır ve YOYO’un inisiyatifindedir. Araç müsait değilse rezervasyon uzatılmayabilir.

  25. Tüm Kullanım Kredi’lerinin bir geçerlilik süresi vardır ve süresi dolan krediler iptal edilir. Bir kredi için süre belirtilmemiş ise yüklendiği tarihten itibaren 30 gün geçerlidir. 

  26. Kullanım Kredileri sadece Tarife ücretleri ve YOYO tarafından sunulan diğer hizmetlerin ücretlerinin ödenmesinde kullanılır. 

  27. Üyelik sırasında YOYO Üyelik Kart'ı için ücret alınmamakta olup, üyelik iptali için Üye’nin mevcut YOYO Üyelik Kart’ını bir iptal dilekçesiyle birlikte uygun bir YOYO Park Noktasına bırakması gerekir. Aksi takdirde 25TL tutarındaki YOYO Kart bedeli üyeden tahsil edilir.
  28. YOYO bu sözleşmede yer alan ücretleri dilediği an değiştirme hakkını elinde bulundurur. WEB sitesinde beyan edilen bu yeni fiyat ve ücretlendirmeyi Üye peşinen kabul eder.
 6. Hasarlar, Kazalar ve Cezalar


  1. Üye, Aracı teslim almadan once Aracın içindeki ve dışındaki olası hasarlar için Aracı gözle muayene etmeyi ve Araca ait resmi belgelerin ve anahtarın mevcut olup olmadığını kontrol etmeyi Kabul eder.
  2. Üye, bir hasar veya Araca ilişkin bir eksiklik tespit ederse derhal YOYO’yu bilgildendirmekle yükümlüdür. Aracı kullanmadan once herhangi bir hasar hakkında bilge vermeyen Üye, söz konusu hasardan sorumlu tutulur.
  3. Herhangi bir kaza, hısızlık, yangın, anahtar kaybı, yolda kalma, lastik hasarı veya diğer hasarlar, trafik cezası, park cezası, araç çekilmesi ve diğer tüm beklenmedik durumlarda Üye’nin YOYO’ya hemen haber vermesi zaruridir.
  4. Gerektiği hallerde YOYO’ya haber verilmemesi durumunda tüm mesuliyet Üye’ye ait olacaktır. 

  5. Kaza, yaralanma, hırsızlık, kayıp vb. durumlarında Üye’nin öncelikle Trafik Polisi (154), Polis (155) veya Jandarma’yı (156) araması, aracın yerini değiştirmeden en yakın polis veya jandarma karakolundan kaza ve alkol raporunu alması gerekmektedir.

  6. YOYO arabalara kaza durumunda kullanılması için Trafik Kaza Tespit Tutanağı ve tükenmez kalem bulunması için gereken gayreti gösterecek, fakat bunların olup olmadığının kontrolü ve bulundurma ile ilgili tüm sorumluluk Üye’ye aittir.

  7. Hasar anında trafik kaza tespit tutanağının eksiksiz bir şekilde hazırlanıp, ilgili tüm taraflarca imzalanıp YOYO’a teslim edilmesinden Üye sorumludur.

  8. Bir kaza durumunda Üye kendi başına herhangi bir mesuliyet almamalı, karşı tarafa ödeme veya tamir için herhangi bir söz vermemelidir. Aksi durumda sigorta şirketi ödemeyi yapmayabilir ve sorumluluk Üye’ye aittir.

  9. Hasar anında varsa kazaya karışan 3.şahısların sigorta bilgileri, alkol raporu aslı ile ehliyet ve ruhsat fotokopisi bilgilerini Üye’nin YOYO’ya maksimum 2 (iki) iş günü içerisinde eksiksiz olarak teslim etmesi gerekir. Aksi takdirde tüm hasar bedeli Üye’ye aittir.
  10. Kullanım sırasınca meydana gelebilecek tüm trafik ve park cezalarından Üye sorumludur. Üye, bu tutarları indirimsiz bedel üzerinden ödemekle yükümlüdür. Operasyonel maliyetleri karşılamak adına YOYO’nun ödeyip daha sonra Üye’den tahsil edeceği cezalarda, YOYO Üye’den ceza tutarının yüzde50 fazlasını talep etme hakkını elinde bulundurur.
  11. Tek taraflı kazalarda beyan yazılamaz, polis raporu tutulması gerekmektedir; tutulmadığı takdirde tüm masraflar Üye'ye aittir.
 7. Kullanım Şartları

  1. YOYO araçlarını kullanmak için YOYO üyesi olmak zorunludur.

 Üye dışında araç kullanımı tespit edildiğinde aracı o dönemde reserve etmiş Üye’den 500TL ceza kesileceğini Üye peşinen dabul eder.
  2. YOYO araçlarını kullanmak için önceden rezervasyon yapmak zorunludur.

  3. Üye arabayı önceden rezerve ettiği süre boyunca kullanabilir.

  4. YOYO üye hesapları ve bu hesaplardan açılmış rezervasyonlar bir başkasına kullandırılamaz veya devredilemez.

  5. Tüm rezervasyonlar aksi şekilde anlaşılmadığı durumlarda başladığı noktada biter.
  6. Üye’ler için Karayolları Trafik Kanunu’nda belirtilen maddelerin yanı sıra uygun olmayan kullanımlar şu şekilde belirlenmiştir:

   1. Yarış, müsabaka düzenlemek, katılmak,

   2. Araç ile bir şey çekmek veya itmek, 

   3. Araca römork veya başka bir araç bağlamak,

   4. Ticari amaçla kullanım,

   5. Aracı, alkol, uyuşturucu ve insan bilincine veya hareket kabiliyetine direkt etki edecek herhangi bir maddenin etkisinde kullanmak,

   6. Gümrük mevzuat, Trafik mevzuat başta olmak üzere, T.C. Kanunları ve yönetmeliklerine aykırılı teşkil edecek şekilde ve taşınması suç sayılan eşyaların veya kişilerin taşınması veya her tülü yasadışı amaçlı iş için kullanılması,

   7. Tedbirsiz, ihmalkâr ve normal olmayan şekilde kullanım,

   8. Aracı ülke sınırları dışına çıkarmak,

   9. Araç kullanırken trafikte kullanımına izin verilen donanımlar olmaksızın mobil bir cihaz ile telefon görüşmesi yapmak veya cihazı kullanmak,

   10. Aracın ticari yolcu veya kargo taşıma amacıyla kullanılması,

   11. Motor veya herhangi bir başka parçanın değiş tokuşu için kullanmak,

   12. Belirtilenden farklı bir yakıt ile benzin alımı gerçekleştirmek.
  7. Kurallara uygun olmayan kullanım sebebiyle herhangi bir uyarıya gerek duyulmaksızın Üye’nin hesabına ilave ücret yansıtılabilir, üyelik iptal edilebilir. 

  8. Aşağıdaki kullanım kurallarına Üye koşulsuz uyacağını beyan ve kabul eder:
   1. Üye; arabayı korumakla, kullanılmadığı zaman gerekli şekilde kilitlemekle ve güvenliğini sağlamakla, doğru yakıtı kullanmakla ve diğer tüm hususlarda Kullanım Kılavuzu’nda anlatıldığı şekli ile özenle kullanmakla yükümlüdür. 

   2. Üye, seyir halindeyken yağ, hararet vb. araç göstergelerinde meydana gelebilecek uyarıları kontrol etmekle ve olası uyarı durumunda hemen YOYO’ya haber vermekle yükümlüdür.

   3. Üye, her rezervasyonda aracı kullanmadan önce lastikleri kontrol edip ve hava basınçlarının doğru olduğunu kontrol etmekle yükümlüdür.

   4. Üye, kullandığı aracın her zaman ¼ (çeyrek) deponun üzerinde araca uygun yakıtla kalmasını ve ¼ (çeyrek) depodan az yakıtla geri bırakılmamasını sağlamalıdır.

   5. Üye, aracı geri getirdiğinde, aracın bilhassa içinin temiz ve düzenli olması konusunda sorumludur.

  9. Üye, kiralama öncesi ve sonrası aracın tüm teknik ve mekanik eksikliklerini tespit etmek ve varsa YOYO Müşteri Hizmetlerine telefon veya elektronik posta ile iletmekle yükümlüdür. Aksi takdirde, YOYO'nun ekspertiz raporlarındaki hasar tespit(lerini) harfiyen kabul ettiğini bu sözleşme ile beyan eder.
  10. Üye, kiralamanın başladığı araca ait YOYO park yeri hariç, diğer tüm park yerlerinde meydana gelebilecek park ücretlerini ödemekle yükümlüdür. 
Ödemediği durumlarda YOYO park ücretinin %50 fazlasını Üye’den talep edebilir.
  11. Üye, eğer aşağıda belirtilen olaylar gerçekleşirse YOYO’u hemen (ya da bir sonraki araç kiralamasından en geç 48 saat öncesine kadar) arayacağını kabul eder.

   1. Kullandığı aracın bir kazaya karışması durumunda (YOYO aracı ile olsun ya da olmasın),

   2. Ehliyetine el konulması durumunda,

   3. Mesleği sebebiyle herhangi bir kısıtlama içindeyse (profesyonel sporcular ya da profesyonel şov dünyası çalışanları; ülke içinde görevli yabancı servis görevlileri),

   4. Güvenli şekilde araç kullanmaya mani olabilecek sağlık problemi baş göstermiş ise,

  12. Üye, Kullanım Kılavuzu’nu, dolayısıyla içinde yer alan hususları, araç kullanımı ile ilgili muhtemel her türlü durumu, aracın güvenliği ile ilgili detayları, Üye Kartı’nın ve araç anahtarının düzgün kullanımı ile ilgili bilgileri okuyup anladığını peşinen kabul eder.
  13. Üye, aracın üzerine herhangi bir yazı, tanıtım, ve reklam yazamayacaktır. Araç üzerinde, aksesuarlarında veya herhangi bir parçasında değişiklik, oynama ve ekleme yapamaz.
  14. YOYO, yukarıda bahsedilen durumlardan biri veya bir kaçının gerçekleşmesi halinde ve/veya güvenlik gerekçesiyle herhangi bir bildirimde bulunmaksızın üyenin araç üzerindeki fiili hakimiyetine son vererek aracın kiralanmasına son verebilir, üyelik sözleşmesini tek taraflı olarak feshedebilir. Bu halde üye aracın anahtarlarını YOYO’ya 24 saat içerisinde teslim etmekle yükümlüdür. Aksi takdirde araç kilit sisteminin değişimi nedeniyle meydana gelen zarar Üye tarafından karşılanır. İşbu sözleşme hükümlerinin uygulanmasında ortaya çıkacak uyuşmazlıkların hallinde İstanbul icra daireleri ve İstanbul mahkemeleri yetkilidir.
 8. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri


  1. YOYO, Üye’nin, üyelik başvurusundaki kişisel bilgi ve belgelerinin doğruluğunun kontrolü amacıyla, ilgili kuruluşlara başvurarak Üye hakkında bilgi edinebilir.

  2. YOYO, araç kiralama hizmeti dışında sunduğu tüm hizmetleri değiştirme ve kaldırma hakkına sahiptir.

  3. YOYO, yasalarla belirlenen hallerde istenilen bilgileri kanunla yetkili kılınan kişi ve kuruluşlara vermekle yükümlüdür.

  4. Üyelik sözleşmesi fesih edilmiş bir Üye tekrar üyelik almak isterse, YOYO tarafından sunulan tüm mali yükümlülükleri kabul eder.

  5. Üye, YOYO tarafından verilen kullanıcı adı ve şifresi ile yapılan tüm işlemlerin kendi sorumluluğunda olduğunu ve kendi razısı ile yapıldığını kabul ve beyan eder.

  6. Üye, YOYO’a verdiği elektronik posta adresi ve cep telefonu ile yapılan tüm işlemlerin kendi sorumluluğunda olduğunu ve kendi razısı ile yapıldığını kabul ve beyan eder.

  7. YOYO, Üye yararına olacak değişiklikleri Üye’yi bilgilendirerek onay almaksızın yapma hakkını elinde tutar.

  8. YOYO, kiraladığı aracın zorunlu sigortalarını yapmakla yükümlüdür.

  9. YOYO, kiraladığı aracın zorunlu bakım ve muayenelerini zamanında yaptırmakla yükümlüdür.

  10. Üye, mücbir sebepler, bakım-onarım çalışmaları, yetkili makamların uyguladığı kesinti ve kısıtlamalar veya YOYO’un yasal kurumlarca kapatılması, faaliyetlerinin geçici bir süre durdurulması halinde araç kiralama hizmetlerinin hiç veya gereği gibi verilememesi sebebiyle YOYO’dan hiçbir talepte bulunamaz. YOYO, mümkün olan hallerde bu tür kesintileri Üye’ye duyuracaktır.

  11. Üye, kira bedeli karşılığında, aracı emanet aldığı gibi özenle kullanarak kiralayana, süre bitiminde veya YOYO’nun tek taraflı talebi halinde, iade ile yükümlüdür. Kira süresi bitiminde veya bitiminden önce YOYO tarafından geri istenmesi halinde kiracı, aracı emanet olarak aldığını ve aldığı şekilde aide edeceğini, iade etmediği takdirde emanet olarak verilen araçtan ötürü, emniyeti suistimal suçunu işlemiş sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  12. Diğer Üye’lerin geç getirmesi veya arıza, hasar, hava şartları vb. beklenmeyen durumlar sebebiyle rezervasyon saatinde aracın hazır durumda Üye’ye sunulamamasından YOYO sorumlu tutulamaz. Bu gibi durumlarda YOYO Üye’ye başka bir araç önerebilir veya rezervasyonu bedelsiz iptal edebilir.

  13. Üye, güvenlik ile korunan veya girişi herkese açık olmayan kampüs, tesis, site vb. yerlerde bulunan YOYO park noktalarındaki araçlar için, bu bölgelere giriş izni olmadığı halde rezervasyon yaptığı durumlarda, araca ulaşamaması sebebiyle YOYO’dan hiçbir talepte bulunamaz.

  14. Üye, her kiralama öncesi aracı inceleyerek ve hasarsız olduğunu denetleyerek teslim almıştır. Binaenaleyh iş bu sözleşmede üye tarafından aracı teslim aldığı anda belirtilmemiş olan hasarlardan dahi kiralayan Üye sorumludur.
  15. Ödemeler dahil, sözleşmeden doğan ihtilaf halinde YOYO’nun ticari kayıtları ve belgeleri ve YOYO’da kalan sözleşme sureti, kesin delil teşkil eder. Üye başka delil ile ispat edemez.
  16. İşbu sözleşmede yer alan herhangi maddeyi YOYO değiştirme hakkını elinde bulundurur. WEB sitesindeki Üyelik Sözleşme bölümünde beyan edilecek bu değişiklikleri Üye peşinen Kabul eder.
  17. Üyeler güncel e-posta adreslerini, mobil telefonlarını, tercih ettikleri arama adreslerini, posta adreslerini ve diğer hesap bilgilerini vermek ve güncel tutmakla yükümlüdür. Aksi halde Üye’ye iletilmeyen hiçbir husustan YOYO sorumlu tutulamaz.
 9. Ödemeler

  1. Üye’nin bu sözleşmedeki imzası ya da sözleşmeye web sitesi üzerinden verdiği onayı ile birlikte YOYO’a yapması gereken tüm ödemelerinin YOYO Üye hesaplarından ya da kredi kartlarından çekilmesi için de ayrıca bir imzaya gerek kalmaksızın onay vermiş olur. Bu ödemeler, kullanım ücretlerini, hırsızlık ve hasar olayları karşısında meydana gelen zararları, her türlü trafik ve kullanım cezalarını, iş kayıplarını ve yönetim, üyelik ve mahkeme giderlerini de kapsamaktadır. 

  2. Mevcut kiralama ücretleri, cezalar ve ekstralar YOYO web sitesinde açıkça belirtilmekte olup, ücretler üyeden herhangi bir uyarıya gerek kalmaksızın YOYO tarafından herhangi bir zamanda tahsil edilebilir. 

  3. Her ne sebeple olursa olsun üyenin kendisine faturalandırılan hizmeti ödememesi veya eksik ödemesi durumunda, YOYO ödemenin tamamı gerçekleştirilene kadar üyeliği durdurma ya da iptal etme hakkını saklı tutar. 

  4. Tüm ödemeler, kullanımlar sonrası üyeden hemen tahsil edilir. Bir takvim ayı içerisindeki tüm kullanımlar, bir sonraki takvim ayının ilk haftası içerisinde toplu olarak fatura edilir. 

  5. Tüm hasarlar, sigorta kapsamı dışındaki giderler, trafik ve park cezaları, üyelik kapsamı dışındaki idari ödemeler ve cezalar araç kullanımının tamamlanmasıyla birlikte diğer ücretlere ilave olarak derhal ödenecektir. 
 Araç teslimini takip eden 5 (beş) iş günü içerisinde Üye tarafından ödemesi yapılmayan tüm bu ücretler faiz uygulamasına tabi olacaktır.
  6. YOYO'nun sunduğu hizmette aksaklık yaşanmaması ve müşteri deneyiminin geliştirilmesi, tüketici açısından kredi kartı bilgilerinin çalınması, kaybolması, ve amaç dışında kullanımını engellemek için sanalPOS entegrasyonu ile Asseco Merchant Safe üzerinden kart saklama hizmeti alınmakta olup, tüm kart bilgileri bu işbirliği çerçevesince güvenli olarak saklanmaktadır.
  7. Herhangi bir ödemede, ödemenin Üye’nin kredi kartından provizyon alınmaması veya kredi kartının iptali sebebi ve sair sebepler ile tahsil edilmemesi halinde sözleşmede belirtilen tüm alacağın muacceliyet kespedeceğini taraflar kabul etmektedir.
  8. Herhangi bir borç bakiyesini sıfırlamak için YOYO, Üyenin kredi kartından her zaman tahsilat yapabilir.
  9. Üye’nin kredi kartının değiştirilmesi durumunda dahi ödemelerin yeni kredi kartı hesabından yapılması için YOYO’ya şimdiden yetki vermektedir.
 10. Faiz


  1. İşbu sözleşmeden kaynaklanacak alacaklar, ödeme gününü takip eden günden itibaren başkaca bir şarta gerek kalmadan kendiliğinden muaccel olur. Bu alacaklar muaccelli yet tarihinden itibaren aylık yüzde 3.75 faiz oranına tabidirler. Bu borçlarla ilgili olarak, temerrüde düşmek için borçluya ayrıca bir ihtar gönderilmesine gerek yoktur.

  2. Aksi belirtilmedikçe aylık yüzde 3.75’lik faiz oranı geçerli olacaktır.

  3. Tüm ödemelerle ilgili vade dolum tarihi ve faiz başlangıç tarihi, araç teslimini takip eden 5. (beşinci) iş günüdür.
 11. Sigorta Şartları


  1. Sigortaya konu durumlarda, Üye’nin YOYO’a veya yetkilendirdiği sigortacılarına hemen haber vermemesi veya yönlendirmelerine uygun hareket etmemesi durumunda hasarın tamamından Üye sorumludur.

  2. Ehliyetsiz araç kullanılması durumunda oluşacak hasarların tamamından Üye sorumludur.

  3. Kazanın yasal hız sınırının aşılması sonucunda meydana gelmesi veya Üye’nin kazada tamamen kusurlu bulunması ve bu durumun resmi raporlarda belirtilmesi durumunda hasarın tamamından Üye sorumludur.
  4. Alkollü araç kullanımı sonucunda meydana gelen hasarın tamamından Üye sorumludur.
  5. Üye’nin sebebiyet verdiği tüm kazalardaki malzeme, değer kaybı, sigorta tarafından karşılanmayan her türlü zarar, ve aracın serviste olduğu dönem boyunca günlük kiralama ücreti toplamının tamamından Üye sorumludur.
  6. Aracın, iş bu sözleşmedeki maddelere ve Üye’lik kurallarına, kullanım kılavuzuna ve Karayolları Trafik Kanunu’nda belirtilen maddelere uygun olmayan şekilde kullanılması durumunda ve Üye’nin kusurlu kullanımından dolayı ortaya çıkacak zararların tamamından Üye sorumludur.

  7. Sigorta Şartlarındaki 11.3 no’lu maddede geçen haller dışındaki kaza veya hasar durumlarında Üye’nin azami sorumluluğu araç modellerine bağlı olarak 1500 (binbeşyüz Türk Lirası) TL ve 3000 (üçbin Türk Lirası) arasında değişmektedir. Bu tutarlar web sitesinde belirtildiği oranlardadır. Maddi hasar durumunda, sürücü kusurundan bağımsız olarak, araç modellerine bağlı olarak hasar tamirinin 1500TL (binbeşyüzTürk Lirası) TL veya 3000 (üçbin Türk Lirası) olan kısmı Üye tarafından karşılanır.

  8. Tekerlek hasarları ve cam hasarları sigorta kapsamında değildir. Üye’nin azami sorumluluğu olan tutar, tekerlek ve cam hasarlarını ve aracın kaza yerinden çekilmesi için gerekli çekici ücretini içermez. Bu ücret Üye’den ayrıca tahsil edilir.

  9. Taşıtın ruhsatında belirtilen taşıma haddinden fazla yük ve yolcu taşıması durumunda uğrayacağı zararların tamamından Üye sorumludur.

  10. Araç uyarı göstergelerinin (hararet, yağ, yakıt vb.) uyarısına rağmen gerekli önlemleri almayıp aracın hareket halinde tutulması sonucu oluşan hasarların tamamından Üye sorumludur.

  11. YOYO, araç içinde unutulan veya zarar gören hiçbir eşyadan sorumlu değildir. Bu eşyalar üyenin sorumluluğundadır ve sigorta tarafından kapsama dâhil edilmemiştir.

  12. Üye, kullandığı Aracın kaza yapması ve 3. Şahıslara zarar vermesi halinde oluşan ve sigorta limitlerini aşan zararları, sonradan rücu edilse dahi ödemekle yükümlüdür. Sigortadan tehsil edilen kısmı aşan zararlardan veya YOYO’nun rücu yolu ile ödemek zorunda olduğu tazminatlardan Üye sorumludur. Kazaya uğrayan kişilerin veya yakınlarının manevi tazminat talepleri de Üye tarafından karşılanır. YOYO’nun rücu hakları saklıdır.
  13. Bütün sigortalar önceden rezervasyon yapılarak belirlenen Rezervasyon Süreleri için geçerlidir. Rezervasyonsuz veya Rezervasyon Süresi dışındaki bir zamanda YOYO, Üyenin neden olduğu hiçbir zarardan sorumlu olmayıp bunlardan münhasıran Üye sorumludur.
  14. YOYO, kendisine atfı kabil olmayan her türlü fiili veya ihmalden dolayı sigorta tazminatından kısmen veya hiç istifade edememesi halinde, uğradığı zararlar ve Aracın işten kalmasından dolayı doğan zararlar için Üyeden tazminat talebinde bulunma hakkında sahiptir. Aracın işten kalma tazminatı o döneme ait geçerli olan ücret tarifesinde belirtilen aracın bağlı olduğu ana segmentin günlük kiralama ücreti esas alınarak hesaplanır.
  15. Üye’nin sebebiyet verdiği kaza ve araç hasarlarında, aracın tamirinden kaynaklanan değer kayıpları, Üye tarafından ödenecek olup, bu tutarları Üye peşinen Kabul edeceğini beyan eder.
  16. Üye’nin herhangi bir nedenden dolayı araçta meydana gelen zararlardan (hasar bedeli, araçta meydana gelen değer kaybı) şahsen sorumlu olduğu hallerde YOYO’nun mahkeme aracılığı ile tespit yaptırma yükümlülüğü bulunmayıp, hasarlı araç YOYO tarafından herhangi bir yetkili servise götürülecektir. Burada düzenlenecek olan hasar raporunu ve ilgili hasar bedelini Üye peşinen Kabul ettiğini beyan eder. Ayrıca Üye, YOYO tarafından bildirilen değer kaybı (araç bedelini aşmayacak şekilde), kazanç kaybı (kazanç kaybı= kira bedeli * tamir süresi) bedeline de itiraz etmeyeceğini, YOYO’nun bu yönden de herhangi bir resmi merci veya makamdan belge alma, mahkemeden tespit yaptırma zorunluluğunun bulunmadığını Kabul ve beyan eder.
  17. Kazaya karışan YOYO aracının pert olması halinde, kaza sebebi her ne olursa olsun, Üye aracın proforma fatura bedelini (sıfır anındaki değerini) YOYO’ya ödemekle yükümlüdür. Bu gibi durumlarda, perte çıkartılan aracın tüm proforma bedelini, sigorta şartların her ne olursa olsun, Üye peşinen ve nakden ödemeyi kabul ve beyan eder.
  18. YOYO, bir YOYO arabasının kullanımından doğan, Üye ve/veya üçüncü kişilerle ilgili herhangi bir yaralanma ve/veya ölümden sorumlu değildir. Doğmuş ve doğacak tüm zararlardan Üye sorumlu olmakla birlikte 11. maddedeki sigorta maddesi hükümleri saklıdır.
 12. Hırsızlık


  1. Üye, seyir dışında Aracın güvenliğini sağlayacak şekide kapalı ve kilitli olarak park etmekle ve Aracın anahtar ve ruhsatını her zaman güvenli bir şekilde saklamakla yükümlüdür.
  2. Calınan Aracın sigorta başvurusu yapıldıktan sonraki ilk 30 gün içinde bulunmaması halinde, Üyenin, Sözleşmede belirtilen kaçınma, yapma ve yapmama yükümlülüklerine aykırı hareket etmemiş olmak şartı ile ve kasıt veya ağır ihmalinin görülmediği ve YOYO Üye Kartı’nın Araç üstünde bırakılması, kaybedilmesi, 3.Kişilere verilmesi gibi fiiler söz konusu olmadığı hallerde azami sorumluluğu (cezai şartlar hariç) 30 Günlük Kiralama Ücretinin ödenmesidir.
  3. Madde 12.2’de düzenlenen, sorumluluğunun sınırlanmasından müstesna tutulan hallerde veya çalınma, gasp gibi zarar verici hallerde ve benzeri hallerde ilgili raporların, olay ve fiil tarihinden itibaren 3 gün içinde Üyeye atfedilecek bir sebepten ötürü alınamaması ve bu nedenle gerekli başvuruların yapılamaması ve ARaç bedelinin sigoratadan karşılanamaması halinde ise Üye; çalınan Aracın çalındığı günkü kasko bedelinin tamamı, taşıt alım vergileri, noter masrafları ve benzeri masraf ve zararları için YOYO’yu tazmin etmekle yükümlüdür.
  4. Aracın parç ve aksesuarlarının çalınması durumunda işçilik, parça değişimi, bakım süresindeki park giderleri, Aracın çekilmesi, yoksun kalınan gelirler, işletme giderleri gibi giderlerden Üye sorumludur.
  5. Aracın çalınması/herhangi bir nedenle kaybı halinde Üye’nin kusurundan kayanaklanan veya herhangi bir nedenden dolayı hasar teminatı şartları dışında kalması halinde Üye, çalınan aracın proforma fatura değerini (sıfır alınması halindeki değerini) YOYO’ya ödemekle yükümlüdür.
 13. Gizlilik


  1. İşbu sözleşmenin kabulüyle, Üye’nin üyelik başvurusu sırasında verdiği bilgiler, YOYO tarafından güvenlik, pazarlama, vb. konular için saklanacak olup, 3. şahıslarla paylaşılabilecektir.
 14. Sözleşme Süresi ve Fesih


  1. Bu sözleşme en az 1 yıl için geçerli olup, üye sözleşmeyi yenilemeyi düşünmüyorsa sözleşme bitiş tarihinden en az 1 ay önce yazılı olarak YOYO’a haber vermek zorundadır.
  2. İptal edilmemesi durumunda işbu sözleşme 1 (bir) yıl süre ile uzar.

  3. Sözleşme kurallarına aykırı hareket edilmesi durumunda YOYO herhangi bir ihtara gerek duymaksızın sözleşmeyi hemen iptal edebilir. 

  4. YOYO, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Madde 9 uyarınca, tüketici olan Üyelerin, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, malı beslim aldıkları tarihten veya Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek Sözleşmeden cayma hakkını haiz olduklarını Kabul ve beyan edip, cayma bildiriminin satıcı/sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı taahhüt eder. Bununla birlikte, Mesafeli Sözleşmelere dair Yönetmelik Madde 7’nin 4.Fıkrasındaın (a) bendi uyarınca, tüketicinin 7 günlük cayma hakkı süresi sona ermeden once tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmlerinde ve dolayısıyla Sözleşme bakımından tüketici, cayma hakkını kullanamaz.
  5. YOYO işbu sözleşmede yapacağı tadilat veya yenilikleri üyenin vermiş olduğu elektronik posta adresine gönderecek, üye tarafından üç gün içinde bir itiraz gelmemesi halinde ek veya yeni maddeler yürürlüğe girecektir.

 15. Yürürlük ve Yetki


  1. İşbu sözleşmeden kaynaklanan anlaşmazlıkları çözmeye İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 
YOYO tarafından onaylanmış işbu sözleşme tarihinde imza edilmiştir.
Ekleriyle birlikte 13 (on üç) sayfadan oluşan işbu sözleşmenin ön ve arka yüzlerinde belirtilen tüm şart ve sorumlulukların tamamını okuyarak onayladığımı, imzalayarak kabul diyorum.Lütfen üyelik tipinizi belirleyin:

Şahıs Üyeliği

İşbu Sözleşmeye istinaden tarafıma ait her türlü ücretlerin, trafik cezalarının ve masrafların aşağıda numarası yazılı olan kredi kartımdan ödenmesini rica ediyorum.